lubawamtb18

VI Maraton MTB Po Ziemi Lubawskiej i Wzgórzach Dylewskich. Lipy k/Lubawy 14.07.2018r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

InformacjeREGULAMIN VI MTB MARATONU „Po Ziemi Lubawskiej i Wzgórzach Dylewskich”


I. CEL MARATONU
1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej,
2. Propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze w kasku,
3. Wyłonienie najlepszych zawodników maratonu,
4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
5. Promowanie terenów Ziemi Lubawskiej
6. Włączenie się w obchody Jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski


II. TERMIN I MIEJSCE MARATONU


1. Sanktuarium w Lipach koło Lubawy – 14.07.2018 r. start godz. 12:00


III. ORGANIZATOR IMPREZY


Stowarzyszenie „Rowerowa Lubawa”
Współorganizatorzy:
1. Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie
2. Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach


IV. DYSTANS


Zawody zostaną rozegrane na trzech dystansach:
MEGA (ok. 55 km) Limit wjazdu na pętlę mega 13:30
FIT (ok. 35 km)
HOBBY (ok. 10 km)


V. PROGRAM IMPREZY


1. 9:00 – 11:30 zapisy w biurze zawodów na terenie Sanktuarium w Lipach
2. 10:30 Msza św. w kościele w Sanktuarium
3. 11:45 otwarcie zawodów
4. 12:00 start dystansu MEGA i FIT
5. 12:05 start dystansu HOBBY
6. 16:00 dekoracje, zakończenie zawodów.


VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Dokonanie rejestracji na stronie internetowej http://chiptiming.pl w terminie do 12.07.2018 r. do godz. 22:00 lub osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy w dniu zawodów do godz. 11:30. 2. Dokonanie opłaty startowej na konto Stowarzyszenie Rowerowa Lubawa w terminie do 12.07.2018 i okazanie dowodu wpłaty w biurze zawodów lub w dniu zawodów do godz. 11:30 w formie gotówki w biurze zawodów. 3. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat; młodzież w wieku do - 18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu otrzymanym w biurze zawodów, w dniu wyścigu. 4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania Oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do jazdy rowerem.
5. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
6. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie maratonu, w zapiętym
kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją
uczestnika.


VII. ZASADY ROZGRYWANIA MARATONU


1. Maraton rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, który może być uzupełniany
komunikatem technicznym do regulaminu. Zapisy ujęte w komunikacie technicznym nie mogą być
sprzeczne z zapisami Regulaminu Maratonu
2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym
czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego
3. Każdy uczestnik otrzyma przed startem numer startowy. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające
jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są
z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
4. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania maratonu. Przez
dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych
uczestników maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej
równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
5. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz
pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie
sportowy.
6. Maraton rozgrywany jest z podziałem na kategorie wiekowe.


VIII. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW


1. 1 bufet dla dystansów HOBBY i FIT na mecie zawodów, 1 bufet na trasie + 1 bufet na mecie
zawodów MEGA,
2. ciepły posiłek regeneracyjny,
3. obsługa sędziowska,
4. pomiar czasu,
5. ubezpieczenie od NNW podczas trwania maratonu,
6. zabezpieczenie medyczne,
7. możliwość umycia roweru,
8. trofea dla 3 pierwszych zawodników w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn,
9. jeśli w danej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii wiekowej startuje mniej niż trzy
osoby, dopuszcza się łączenia kategorii
10. medale pamiątkowe dla wszystkich zawodników, którzy zarejestrują się na stronie internetowej
http://chiptiming.pl oraz ukończą maraton.


IX. KATEGORIE WIEKOWE


Dystans MEGA
1. Mężczyźni:
kat. M1 - wiek do 19 lat (rok ur. 1999 i młodsi),
kat. M2 - wiek 20 do 29 lat (rok ur. 1989-1998),
kat. M3 - wiek 30 do 39 lat (rok ur. 1979-1988),
kat. M4 - wiek 40 do 49 lat (rok ur. 1969-1978),
kat. M5 - wiek 50 plus (rok ur. 1968 i starsi).
2. Kobiety:
kat. MK - Kobiety OPEN


Dystans FIT


1. Mężczyźni:
kat. FM1 - wiek do 19 lat (rok ur. 1999 i młodsi),
kat. FM2 - wiek 20 do 29 lat (rok ur. 1989-1998),
kat. FM3 - wiek 30 do 39 lat (rok ur. 1979-1988),
kat. FM4 - wiek 40 do 49 lat (rok ur. 1969-1978),
kat. FM5 - wiek 50 plus (rok ur. 1968 i starsi).


2. Kobiety:


kat. FK - Kobiety OPEN


Dystans HOBBY


1. Chłopcy:
kat. HM1 – roczniki: 2006 i młodsi,
kat. HM2 – roczniki: 2004-2005,
kat. HM3 – roczniki: 2002-2003,
kat. HM – mężczyźni OPEN (2001 i starsi).
2. Dziewczęta:
kat. HK1 – roczniki: 2006 i młodsze,
kat. HK2 – roczniki: 2004-2005,
kat. HK3 – roczniki: 2002-2003,
kat. HK – kobiety OPEN (2001 i starsze).


X. GRUPY STARTOWE


Start wspólny dla dystansów Mega i Fit o godz. 12:00, dystans Hobby - godz. 12:05.


XI. ZGŁOSZENIA I WPISOWE


Dystans MEGA i FIT 60 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach.
50 zł - ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach pod warunkiem rejestracji na stronie internetowej
chiptiming.pl i wpłaty na konto w terminie do 12.07.2018 r.
Dystans HOBBY - opłata 30 zł niezależnie od sposobu wpłaty.
Osoby do 16 lat i powyżej 60 lat za darmo.
Opłaty wpisowe można dokonywać:
Na konto bankowe
Stowarzyszenia „Rowerowa Lubawa”
Fijewo 73, 14-260 Lubawa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Lubawie 28 2030 0045 1110 0000 0391 5200
tytuł wpłaty: imię nazwisko zawodnika, VI MTB Maraton
lub w formie gotówki w biurze zawodów.


XII. RUCH DROGOWY


1. Maraton będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
2. Wszyscy uczestnicy maratonu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ruchu
Drogowego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.


XIII. KARY


1. Na wniosek uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar: 1) upomnienie,
2) kara czasowa,
3) przy drugim upomnieniu następuje dyskwalifikacja,
4) dyskwalifikacja podczas rozgrywanej imprezy.


XIV. PROTESTY


1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 30
minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Czas wywieszenia wyników określa organizator. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest. 3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.


XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników
na imprezę i powrotu z niej.
2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne.
6. Uczestnik imprezy wypełniając Formularz zgłoszeniowy i podpisując Oświadczenie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na rejestrację, rozpowszechnianie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych.
7. Trasa maratonu będzie oznakowana
8. Organizator z Sędzią Głównym, tworzący Komisję Sędziowską zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.


Wyniki

Kobiety & Mężczyźni OPEN MEGA.pdf
Mężczyźni kat wiek MEGA.pdf
Dziewczynki kat wiek HOBBY.pdf
Dziewczynki OPEN HOBBY.pdf
Chłopcy kat wiekowe HOBBY.pdf
Chłopcy & Mężczyźni OPEN HOBBY.pdf
Mężczyźni kat wiek FIT.pdf
Kobiety & Mężczyźni OPEN FIT.pdf

Aktualności

1

27-06-2018 :: Informacja o kategoriach wiekowych

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz prawidłowy wybór kategorii wiekowych.

Dystans MEGA


1. Mężczyźni:


kat. M1 - wiek do 19 lat (rok ur. 1999 i młodsi),
kat. M2 - wiek 20 do 29 lat (rok ur. 1989-1998),
kat. M3 - wiek 30 do 39 lat (rok ur. 1979-1988),
kat. M4 - wiek 40 do 49 lat (rok ur. 1969-1978),
kat. M5 - wiek 50 plus (rok ur. 1968 i starsi).
2. Kobiety:
kat. MK - Kobiety OPEN


Dystans FIT


1. Mężczyźni:


kat. FM1 - wiek do 19 lat (rok ur. 1999 i młodsi),
kat. FM2 - wiek 20 do 29 lat (rok ur. 1989-1998),
kat. FM3 - wiek 30 do 39 lat (rok ur. 1979-1988),
kat. FM4 - wiek 40 do 49 lat (rok ur. 1969-1978),
kat. FM5 - wiek 50 plus (rok ur. 1968 i starsi).
2. Kobiety:
kat. FK - Kobiety OPEN


Dystans HOBBY


1. Chłopcy:


kat. HM1 – roczniki: 2006 i młodsi,
kat. HM2 – roczniki: 2004-2005,
kat. HM3 – roczniki: 2002-2003,
kat. HM – mężczyźni OPEN (2001 i starsi).


2. Dziewczęta:


kat. HK1 – roczniki: 2006 i młodsze,
kat. HK2 – roczniki: 2004-2005,
kat. HK3 – roczniki: 2002-2003,
kat. HK – kobiety OPEN (2001 i starsze).